Przeskocz do treści

​Szczegółowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska – zachodniopomorskie

Polityka ochrony środowiska jest jednym z najbardziej dynamicznych obszarów współpracy między państwami UE. W tej dziedzinie istnieje ponad 300 przepisów wspólnotowych, a wiele dyrektyw UE pomaga zarówno w ochronie środowiska, jak i w usuwaniu potencjalnych barier handlowych.

Dynamizm prawa unijnego spowodował gwałtowny wzrost liczby przepisów krajowych: w latach 90. ochrona środowiska była regulowana przez dwie główne ustawy (prawo wodne i prawo ochrony środowiska), które obecnie zostały połączone.

Od 2001 roku przyjęto szereg nowych ustaw i rozporządzeń. Należy również pamiętać, że przepisy unijne są bezpośrednio stosowane od 2004 roku.

​Przepisy dotyczące ochrony środowiska można podzielić na trzy grupy:

  • ustawa Prawo wodne, która jest główną ustawą o gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz przepisy wykonawcze do niej.
  • ochrona powietrza, ustawa Prawo ochrony środowiska jest podstawowym aktem prawnym w tym zakresie.
  • gospodarka odpadami jest najszerszą dziedziną i obejmuje co najmniej siedem ustaw i liczne rozporządzenia.

W przepisach dotyczących każdego z powyższych obszarów, takich jak zarządzanie jakością wody, ochrona powietrza czy gospodarka odpadami, ustawodawca przewiduje administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie poszczególnych przepisów, które mogą wynosić nawet 1 mln zł.

Ponadto każde rozporządzenie dotyczące ochrony środowiska wyznacza łańcuch obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności przepisy dotyczące gospodarki odpadami, nie są łatwe do interpretacji i stosowania, a ich wzajemne powiązania wymagają wysokiego stopnia kompetencji.

​Ochrona środowiska naturalnego nabiera coraz większego znaczenia w działalności korporacji

oraz klientów, którzy chcą działać i kupować od firm spełniających te wymagania. Aby sprostać tym oczekiwaniom, warto wybrać ekspertów, którzy profesjonalnie przeprowadzą Twoją firmę przez gąszcz przepisów.

W jaki sposób uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w woj. zachodniopomorskim?

Przede wszystkim, aby uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w województwie zachodniopomorskim, należy złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego lub we właściwym starostwie powiatowym. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje o planowanym przetwarzaniu odpadów, w tym miejsce, w jakim będą one przetwarzane, rodzaje odpadów, metody przetwarzania i sposoby zagospodarowania przetworzonych odpadów. W takcie postepowania u wnioskodawcy zostanie przeprowadzona kontrola przez pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz w przypadku przetwrzania odpadów palnych przez PSP. Na podstawie wniosku oraz wyników kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i PSP właściwy organ wyda decyzję o udzieleniu albo odmowie udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Jakie są wymagania dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska w województwie zachodniopomorskim?

Wymagania dotyczące opłat środowiskowych są określone w ustawie z 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przedsiębiorcy zobowiązani są do samodzielnego naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i wniesienia ich na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy są również zobowiązani do wypełnienia wykazu określającego wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i przesłanie go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

​Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami w Zachodniopomorskiem

Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami w Zachodniopomorskiem są świetną okazją do uzyskania praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem systemami odpadów, w tym zasadami i regulacjami dotyczącymi zbierania, transportu, magazynowania odpadów. Uczestnicy mogą również zdobywać wiedzę na temat prawa odpadowego, w tym najnowszych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W szkoleniach zazwyczaj uczestniczą przedstawiciele przedsiębiorstw i administracji publicznych, którzy szczególnie potrzebują odpowiedniej wiedzy i informacji na temat gospodarki odpadami.