Przeskocz do treści

Orzecznictwo

Klasyfikacja odpadów powstających w kotłowni spółdzielni

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczący kwalifikacji odpadów powstających z kotłowni spółdzielni. Z wyroku wynika, że:

  • Odpady powstające ze spalania biomasy w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej w elektrowniach, elektrociepłowniach lub ciepłowniach klasyfikuje się w grupie 10 i podgrupie 10 01. Takich odpadów nie należy klasyfikować w grupie 20, gdyż nie spełniają definicji odpadów komunalnych.
  • Jeżeli w procesie termicznym spalania (10 - odpady z procesów termicznych), w kotłowni spółdzielni (1001 - odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw): wierzby energetycznej i pelletu drzewnego powstaje odpad (10 01 03 popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej), to klasyfikacja tych odpadów do kodu 10 01 03. Odpady powinny zostać zaklasyfikowane pod kodem 10 01 03, a nie 20 01 99.

Pełny tekst orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7C2E3B74DD

 

Materiały ziemne pochodzące z robót budowlanych jako odpady.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący kwalifikowania materiałów ziemnych pochodzących z wykopów oraz stosowania ar. 26 ustawy z 2012 r. o odpadach. Z wyroku wynika, że:

  • Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 2012 r. o odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do "niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty". Stąd też materiały wydobyte w trakcie robót budowlanych, a nie spełniające warunków z art. 2 ust. 3 ustawy z 2012 r. o odpadach (gdy są zanieczyszczone, względnie zostały wykorzystywane poza terenem, z którego zostały wydobyte) stanowią odpady.
  • Z perspektywy stosowania art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 2012 r. o odpadach tj. nakazu usunięcia odpadów, nie ma znaczenia fakt, że nawiezione odpady mogą się przyczynić do lepszego zagospodarowania gruntu i do uregulowania stosunków wodnych.

Pełny tekst orzeczenia:  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EF49236210

 

Zakres kompetencji inspektora ochrony środowiska.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczący zakresu zarządzenia pokontrolnego. Z wyroku wynika, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska na podstawie art. 12 ustawy z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska nie ma podstaw prawnych do nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku wystąpienia do organu właściwego do wydawania pozwoleń zintegrowanych o uregulowanie stanu formalnoprawnego, który został już ustalony i uregulowany w oparciu o ustalenia dokonane przez ten organ.

Pełny tekst orzeczenia:  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/65ACD06503

 

Odroczenie płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący zakresu zarządzenia pokontrolnego. Z wyroku wynika, że:

  • celem dyspozycji 317 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest motywowanie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska, do podejmowania działań eliminujących przyczyny powstawania tych opłat.
  • Z treści tego przepisu nie wynika aby prawodawca uzależnił odstąpienie od opłaty podwyższonej, czy przyczyna ponoszenia opłaty podwyższonej miała miejsce przed realizacją, czy też w trakcie realizacji danego przedsięwzięcia.
  • Dla ustawodawcy znaczenie ma wyłącznie to, czy w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia doszło do usunięcia przyczyny ponoszenia podwyższonej opłaty, z punktu widzenia nadrzędnego celu, jakim jest niewątpliwie ochrona środowiska.

Pełny tekst orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B03F2F6557